Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego i ewentualnej dalszej korespondencji oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ITELUS Szymon Prus z siedzibą przy ul. Bł. Edmunda Bojanowskiego 40, 40-772 Katowice

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ITELUS Szymon Prus z siedzibą przy ul. Bł. Edmunda Bojanowskiego 40, 40-772 Katowice, tel. 600113100, e-mail: itelus@itelus.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na:

  • przesłaniu na wskazany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej oferty lub informacji handlowej, o którą się Pan/Pani zwrócił, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej ITELUS
  • prowadzeniu ewentualnej dalszej korespondencji dotyczącej działalności prowadzonej przez administratora lub Pana/Panią lub reprezentowany przez Pana/Panią podmiot, jeżeli będzie ją Pan/Pani dalej prowadzić,
  • ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
  • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora.


oraz do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, np. przedstawienie oferty lub przyjęcie zamówienia, prowadzenie negocjacji, oraz w celu wykonania umowy, której stroną stanie się Pan/Pani lub reprezentowany przez Pana/Panią podmiot, np. dostawa lub odbiór zamówionych produktów, przyjęcie lub złożenie zgłoszenia serwisowego lub reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe przesłanie informacji lub oferty, o którą się Pan/Pani zwrócił/-a, prowadzenie ewentualnej dalszej korespondencji, a także zawarcie lub wykonanie umów.

4. Pana/Pani dane osobowe zasadniczo nie będą przekazane innym odbiorcom. Pana/Pani dane osobowe mogą jednakże zostać przekazane:

  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w tym świadczącym dla administratora usługi doradcze, konsultingowe, księgowe,
  • podmiotom świadczącym pomoc prawną, firmom audytorskim,
  • dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
  • podmiotom i organom upoważnionym do żądania danych na mocy obowiązujących przepisów.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych stanowiących podstawę przetwarzania lub do wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane lub okresu, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie.

6. Na Stronie ITELUS wykorzystywana jest technika „cookies” (polityka cookies). Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer firmy ITELUS na komputerze ITELUS z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

7. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony ITELUS oraz do administracji serwerem firmy ITELUS.

8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane przez administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

9. Administrator danych osobowych informuje o prawie żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pan/Pani wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Pana/Pani wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami. Adres e-mail do kontaktu  w ww. sprawach: itelus@itelus.pl.

10. Może Pan/Pani wnieść również skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych została przyjęta w ITELUS 24.05.2018 roku i dostępna jest pod tym linkiem: Polityka Bezpieczeństwa